Propozice

Soubory ke stažení: JPJ2012_propozice.doc     JPJ2012_propozice.pdf

 

Místní propozice

pro

8. Jarní pohár Jeseníků 2012

 


 

1.                    Místní propozice

1.1.                 Závazná ustanovení

 

Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním řádem díl 3. - Kluzáky, Dodatku (Annexu) A k tomuto řádu a se Sportovním řádem - všeobecný díl.

Dále je pro  tuto soutěž závazným dokumentem Soutěžní řád AeČR - bezmotorové létání (dále jen SŘ) platný od 1. 1. 2010, ve kterém jsou uvedeny odchylky od výše uvedených dokumentů.

Postupy a procedury vyplývající z těchto dokumentů jsou zpracovány v těchto Místních propozicích.

A. Údaje o soutěži

1.2.                 Název soutěže

8. Jarní pohár Jeseníků 2012.

1.3.                 Místo konání soutěže - údaje o letišti

Místem konání soutěže je Letiště Šumperk - LKSU                                                        

Zeměpisná šířka (Latitude):..................... 49°57'34'' N

Zeměpisná délka (Longitude):................ 017°01'09'' E

Nadmořská výška (ELEV):....................... 335 m / 1099 ft

Dráha (RWY):............................................. 180°/360° (700x115 m, tráva)

  240° (700x90 m, tráva)  

Frekvence (FREQ):................................... 122,600 MHz

 

1.4.                 Časový rozvrh soutěže

Termín doručení oficiálních přihlášek

a zaplacení vkladů: .......................................  30.3.2012 (Pá)

Registrace: .....................................................  27.4.2012 (Pá) do 19:30

Porada účastníků soutěže: ..........................  27.4.2012 (Pá) ve 20:00

Oficiální zahájení + 1. briefing: ...................  28.4.2012 (So) v 10:00

Soutěžní období: ...........................................  28.4.2012 (So) - 7.5.2012 (Po)

Oficiální ukončení soutěže,

vyhlášení výsledků: ......................................    8.5.2012 (Út) 10:00

Odjezdy a odlety: ...........................................    8.5.2012 (Út) od 11:00

 

1.5.                 Organizátor soutěže

Aeroklub Šumperk, letiště, 787 01 Šumperk

Telefon:.................................................. (+420) 583 212067

E-mail:..................................................... info@aeroklub-sumperk.cz

Web:........................................................ http://pohar2012.aeroklub-sumperk.cz/

Bankovní spojení:................................. FIO

číslo účtu: 2100057599/2010

1.6.                 Organizační štáb soutěže

Předseda organizačního štábu: .................  Martin Ficnar

 (737 523028, ficnar@asd-software.cz)

Ředitel soutěže: .............................................  Jan Vlček

Hlavní rozhodčí: ............................................  Radka Pekařová

Task Setter: .....................................................  Jan Vlček + hlavní rozhodčí

Hospodář: .......................................................  Dana Kellnerová

Meteorolog: .....................................................  Jacek Kerum

1.7.                 Jury

Předseda jury: ................................................  bude představen na první poradě účast.

Členové jury: ..................................................  budou představeni na první poradě účast.

 

B.  Všeobecné

1.8.                 Cíle soutěže

Hlavní cíle Jarního poháru Jeseníků 2012 (dále jen JPJ 2012) jsou:

1.9.                 Třídy soutěže

Na základě platného soutěžního řádu se bude JPJ 2012 konat v těchto třídách:

 

1.9.1.             Klubová třída s handicapem

Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit pouze kluzáky splňující podmínky odstavce 6.5.6. Sportovního řádu FAI, dílu 3 (dále jen SC3) a  zařazené do indexového listu CZIL.

Soutěže Klubové třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky s indexem dle CZIL dosahující maximálně hodnoty odpovídající dle CZIL typu ASW-19 bez přítěže.

Soutěžní tratě Klubové třídy budou vyhlašovány na kluzák ASW-15.

Vodní přítěž není povolena.

 

1.9.2.             Kombinovaná třída s handicapem

Soutěže Kombinované třídy se mohou zúčastnit všechny kluzáky zařazené do indexového listu CZIL.

Soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák Discus.

Vodní přítěž je povolena.

 

1.9.3.             Účast dvoumístných kluzáků

Zúčastní-li se soutěže dvoumístný kluzák, bude postupováno podle Annexu A bodu 3.4.3.d

1.10.              Handicapový faktor

Pro porovnání výkonnosti kluzáků různých typů slouží jejich Handicap H.

Soutěž bude bodována za použití vzorců, obsahujících handicapový faktor.

Základem pro stanovení handicapů je Indexový list CZIL, dostupný na webové adrese http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm .

Pro účely soutěže bude platit poslední platná aktualizace indexového listu CZIL uveřejněná ke dni zahájení soutěže  27.4.2012.

1.11.              Platnost soutěže

Pro platnost soutěže platí všechna ustanovení platného soutěžního řádu AeČR, bodu 6.4.

Minimální počet soutěžících startujících ve třídě nutný pro její otevření a pro vyhlášení vítěze soutěže v dané třídě je 10. V případě nenaplnění této podmínky se soutěž uskuteční pouze v kombinované třídě s handicapem dle podmínek specifikovaných v bodě 1.9.2 těchto propozic s výjimkou toho, že soutěžní tratě budou vyhlašovány na kluzák ASW-19.

Disciplína je bodována za předpokladu, že minimálně 25% soutěžících ve třídě, kteří v daný den provedli soutěžní vzlet, přesáhne 100 km handicapované vzdálenosti.

Soutěž je platná při odlétání minimálně 4 bodovaných disciplín v soutěžním období od 28.4.2012 do 7.5.2012. V případě, že by po posledním letovém dnu (7.5.2012) byly odlétány pouze 3 bodované disciplíny, může pořadatel při vhodných meteorologických podmínkách prodloužit soutěžní období o jeden den, tedy až do úterý 8.5.2012.

1.12.              Pravidla létání a bezpečnost letu

C. Soutěžící

1.13.              Vklad

Vklad soutěžícího je 2.500,- CZK.

Vklad musí být zaplacen nejpozději do  30.3.2012. složenkou nebo bankovním převodem na účet Aeroklubu Šumperk uvedený v odstavci 1.5. těchto Místních propozic.

Jako variabilní symbol uvede soutěžící přidělené číslo v  elektronické on-line přihlášce doručené na registrační e-mail soutěžícího. Variabilní symbol slouží k identifikaci platby soutěžícího.

Z vkladu bude kryto startovné na krytí organizačních výdajů.

Všem soutěžícím bude u AK Šumperk zřízeno osobní konto. O stavu konta budou soutěžící průběžně informováni. Na konci soutěže bude s každým soutěžícím provedeno konečné vyúčtování.

Povinností soutěžícího je mít u AK Šumperk neustále kladné konto. V případě záporného konta může být soutěžícímu odepřen soutěžní vzlet.

Soutěžící může na účet AK Šumperk zaslat finanční částku nad rámec vkladu, která mu bude automaticky připsána na osobní konto.

V případě zrušení přihlášky do uzávěrky přihlášek 30.3.2012 bude soutěžícímu vrácen na základě jeho žádosti zaplacený vklad v plné výši. Po tomto datu je vrácení celého či části vkladu možné pouze ve výjimečných případech (např. doložené zdravotní komplikace) a rozhodnutí o vrácení či nevrácení vkladu je výhradně v kompetenci a na uvážení pořadatele.

 

1.14.              Výhry

Výhry budou předávány při vyhlášení výsledků soutěže a to pouze v případě, že soutěž bude platná, viz. bod „1.11 Platnost soutěže".

1. místo - 3.000,- CZK

2. místo - 1.500,- CZK

3. místo - 1.000,- CZK

V případě otevření pouze jedné třídy se výše výhry sčítá, předány pak tedy budou ceny ve výši 6.000,-CZK pro první místo, 3.000,-CZK pro druhé místo a 2.000,-CZK pro třetí místo.

 

1.15.              Nominace

Nominace není stanovena. Soutěže se mohou zúčastnit všichni zájemci splňující podmínky minimálního celkového náletu 50 hodin ve funkci velitele kluzáku.

1.16.              Celkový počet povolených přihlášek

Kapacitní omezení letiště Šumperk je 65 soutěžících kluzáků. Při vyšším počtu přihlášených soutěžících může Organizátor odmítnout účast některých závodníku. Jako kriterium pro toto odmítnutí bude použit termín doručení přihlášky potvrzené uhrazením vkladu.

1.17.              Přihlášky

Přihlášky na JPJ 2012 budou registrovány výhradně elektronicky přes webovou stránku  http://pohar2012.aeroklub-sumperk.cz .

Přihláška soutěžícího musí být elektronicky zaregistrována nejpozději do 30.3.2012. V případech, kdy bude rozhodovat o nějakém pořadí termín doručení přihlášky (kapacita letiště, ubytování na ubytovně Okál a hangárování kluzáků), tak pro zařazení do pořadí je nutno uhradit vklad do soutěže nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení přihlášky. Pokud tak soutěžící neučiní, tak jako termín rozhodný pro zařazení do pořadí bude použit pozdější termín uhrazení vkladu.

Vklad musí být zaplacen nejpozději do 30.3.2012.

1.18.              Propozice

Propozice soutěže budou publikovány pouze v elektronické formě na webové stránce soutěže http://pohar2012.aeroklub-sumperk.cz .

1.19.              Doklady soutěžícího

1.19.1.          Soutěžící předloží při registraci tyto osobní doklady:

1.19.2.          Soutěžící předloží při registraci tyto doklady o kluzáku a vybavení:

Organizátor soutěže doporučuje havarijní pojištění kluzáku na dobu soutěže s platností pro tuto soutěž.

D. Technické požadavky

1.20.              Zařízení pro kontrolu letu

Pro kontrolu letu musí být použito jedno primární zařízení pro kontrolu letu a může být použito záložní zařízení pro kontrolu letu (záložní zařízení je nepovinné). Jako primární a jako záložní zařízení může být použito buď zařízení GNSS FR splňující požadavky bodu 5.4. Annexu A, nebo zařízení nehomologované, schválené pro tento účel Plachtařskou komisí AeČR.

Seznam schválených zařízení GNSS FR je uveden na webové stránce FAI http://www.fai.org/igc-documents.

Soutěžící musí zajistit pro své FR zdroj, napájecí a datový kabel sloužící pro download dat do PC.

Procedura manipulace s GNSS FR bude upřesněna na poradě účastníků soutěže dne 27.4.2012.

1.20.1.          Kontrola výšky a nepřetržitosti letu

V případě použití nehomologovaného zařízení pro kontrolu letu musí být kluzák vybaven zařízením zaznamenávajícím tlakovou výšku - barografem.

Ke GNSS FR, nebo barografu musí pilot na vyžádání doložit cejchovní křivku, která není starší 2 let.

Jako barograf je možné použít elektronický barograf zaznamenávající barometrickou výšku určený pro závěsné létání, nebo paragliding, při splnění podmínek uvedených v příloze „D" platných Pravidel CPS.

Před soutěžním vzletem je soutěžící povinen předložit svůj barograf ke kontrole oficiálnímu pozorovateli, který provede jeho kontrolu a zaplombování.

Přípravu barografu si zajišťuje soutěžící.

Procedura manipulace s barografy bude upřesněna na první poradě účastníků soutěže.

1.21.              Záznam o letu

Záznamy o letu - IGC soubory - mohou být po soutěžním letu předány oficiálnímu pozorovateli buď v FR, nebo v případě GNSS FR na elektronických záznamových médiích, jako jsou SD/CF datové karty, USB/Flash disky, Floppy diskety 3,5" nebo odesláním přes WEB rozhraní na stránkách http://pohar2012.aeroklub-sumperk.cz, případně nahráním do sdíleného síťového adresáře dostupného z vyhrazeného počítače pro soutěžící. Předat samostatný IGC soubor lze pouze v případě schválených GNSS FR a tyto soubory musejí mít platnou integritu dat.

Odevzdávané záznamové médium, případě FR, musejí být označeny buď celým jménem, nebo startovním číslem soutěžícího.

Soutěžící je povinen nemazat záznamy o letu z paměti schválených GNSS FR až do doby zveřejnění oficiálních výsledků letového úkolu pro případnou kontrolu sporných případů.

1.22.              Letecká mapa

Každý soutěžící musí být vybaven aktuální leteckou mapou zobrazující platnou ICAO situaci území ČR a obsahující všechny prostory důležité pro letecký provoz.

1.23.             Přístroje umožňující let za IFR, nebo v mracích, musí být buď vymontovány z kluzáku nebo musí být prokazatelně znemožněna jejich funkce.

1.24.              Požadavky na protikolizní značení kluzáků

Reflexní protikolizní značení soutěžních kluzáků není nařízeno, je ale doporučeno.

1.25.              Hmotnostní omezení kluzáků

Hmotnost kluzáku nesmí překročit maximální povolenou vzletovou hmotnost kluzáku stanovenou letovou příručkou při dodržení ustanovení odstavce 4.2. Annexu A.

Organizátor může před vzletem kontrolovat vzletovou hmotnost kluzáků.

1.26.              Vlekání za ULL

V parku vlečných letadel mohou být i ULL. Proto je nutno dodržet ustanovení doplňku Q předpisu L2, konkrétně bodu 5.2.11. Kluzák musí být označen v souladu s tímto bodem.

 

E.  Všeobecné letové postupy

1.27.              Jednotky

Oficiální čas soutěže:............................... středoevropský letní čas (SELČ)

Rychlost:..................................................... km/h

Rychlost větru:........................................... m/s

Síla stoupání:............................................. m/s

Výška:.......................................................... m, ft, FL (×100 ft)

              QFE.............................................................. m (AAL)

              QNH............................................................. m (MSL)

              QNH Altitude.............................................. ft (MSL)

              Letová hladina (Flight Level)................... FL (×100 ft) (výškoměr na 1013,25 hPa)

Vzdálenost.................................................. m, km

1.28.              Frekvence a radiová korespondence

Dispečer AFIS (ŠUMPERK INFO) bude po celou dobu soutěže na frekvenci  122,600 MHz. Na této frekvenci budou probíhat soutěžní vzlety a přílety. Na této frekvenci bude veškerý letový provoz probíhající v ATZ LKSU.

Pořadatel si vyhrazuje právo stanovit pro soutěžní lety frekvence, na kterých je komunikace soutěžících zakázána. Tyto frekvence budou stanoveny na briefingu a porušování těchto pravidel korespondence bude penalizováno.

F.  Letové úkoly

1.29.              Typy vyhlašovaných letových úkolů

Během JPJ 2012 budou  vyhlašovány  letové  úkoly  uvedené v kapitole 6. Annexu A:

▪   Soutěžní úloha

▪   Rychlostní úloha přes určené prostory

Penalizace M (viz. bodovací vzorec) pro piloty, kteří nedosáhli cíle u disciplín přes určené prostory nebude použita.

Každý typ letového úkolu musí být během soutěžního období vyhlášen alespoň jednou.

 

G. Soutěžní postupy

1.30.              Hranice letiště

Hranice letiště Šumperk jsou stanoveny komunikacemi a polními cestami v okolí VPP LKSU. Graficky jsou hranice letiště Šumperk stanoveny Přílohou 1.

1.31.              Hranice soutěžní oblasti

FIR Praha rozšířený o část vzdušného prostoru Polské republiky - viz Příloha 2. Hranice soutěžní oblasti bude upřesněna na briefingu.

1.32.              Vzdušný prostor

Pro kontrolu narušení omezených a zakázaných prostorů budou použity oficiální soubory se vzdušným prostorem ČR zpracované PK AeČR pro rok 2012, rozšířené o oblast  Polské republiky - viz Příloha 2.

1.33.              Porada účastníků soutěže

Před zahájením soutěže dne 27.4.2012 ve 20:00 svolá organizátor poradu všech soutěžících a účastníků soutěže, na které budou doplněna pravidla soutěže a vysvětlena organizace a zvláštnosti letového provozu na letišti Šumperk. Stěžejní informace z této porady jsou k dispozici v samostatném dokumentu „JPJ_self_briefing.pdf" dostupném na WEBu JPJ v sekci „Dokumenty":

Účast všech soutěžících na této poradě je povinná.

1.34.              Briefing

Briefing se bude konat každý den zpravidla v 10:00 hodin. Budou na něm podávány informace týkající se denního úkolu, meteorologické informace, informace o omezeních ve vzdušném prostoru, případně jiné důležité informace.

Termín briefingu může organizátor posunout dle aktuální situace. Tuto změnu oznámí účastníkům soutěže včas a vhodným způsobem.

Účast na briefingu je povinná pro všechny soutěžící. Výjimky povoluje ředitel soutěže.

1.35.              Plnění vodou

Organizátor zajistí plnící místa s hadicemi pro plnění vodou na východním okraji stání transportních vozíků. Pro urychlení procedury plnění vodou doporučuje soutěžícím zajistit si vlastní kanystry.

1.36.              Grid

Transporty kluzáků na Grid si soutěžící zajišťují individuálně.

Soutěžní kluzáky musejí být na Gridu před časem stanoveným organizátorem.

Pokud nebude kluzák na Gridu ve stanoveném čase uzavření gridu, může být kluzák umístěn na grid pouze se svolením ředitele soutěže nebo osoby řídící soutěžní vzlety daného dne. V době soutěžních vzletů je zakázán transport kluzáků na grid. Kluzák v tomto případě může být umístěn na grid až po ukončení řádných vzletů ostatních soutěžních kluzáků a to se schválením ředitele soutěže nebo osoby řídící soutěžní vzlety daného dne.

Pro umístění kluzáku je rozhodující řada Gridu, která odpovídá pořadí zveřejněnému pro daný soutěžní den. Pro jednotlivé řady Gridu budou stanoveny časové sloty, ve kterých je možné kluzák na Grid umístit.

Vypouštění vodní přítěže na Gridu je povoleno.

V době hromadného vzletu a přistání musí být všechna vozidla umístěna mimo vzletový a přistávací pás (VPP) na místě vyhrazeném organizátorem.

Všechna vozidla se budou po VPP pohybovat s rozsvícenými tlumenými světly.

1.37.              Aerovleky

Cena aerovleku do 700 m AAL činí 720,- CZK a do 600 m AAL 650,-CZK.

Pořadatel před zahájením soutěžních vzletů dané třídy určí výšku vypnutí 700 m, či 600 m AAL dle aktuální meteorologické situace a místa vypnutí pro danou třídu.

Soutěžící kluzák se vypne ve stanoveném místě vypnutí po zamávání křídel vlečného letounu ve stanoveném prostoru a stanovené výšce 700 m, respektive 600 m (AAL) LKSU. Předčasné vypnutí z vlastní vůle jsou zakázány a budou se penalizovat dle standardních penalizací.

Pokud se však soutěžící vypne z vlastní vůle dříve (v menší výšce, nebo mimo stanovený prostor vypnutí), potom musí učinit taková opatření, aby nezkřížil trasu vlečných letadel během soutěžních vzletů. Nedodržení tohoto pravidla může být považováno za nebezpečné létání.

1.38.              Vzlety motorových kluzáků

Motorizované kluzáky se mohou soutěže zúčastnit za předpokladu, že mají plně funkční zařízení zaznamenávající chod motoru ve spojení s GNSS FR.

1.38.1.          Postupy pro motorové kluzáky

Jestliže je vzlet uskutečněn vlastní pohonnou jednotkou, pak musí být tato jednotka vypnuta v určeném prostoru vypnutí pod maximální výškou vypnutí.

Motorizované kluzáky musí při letu do prostoru vypnutí sledovat trajektorii letu vlečných letounů.

Pokud není motorizovaný kluzák schopen samostatného vzletu, musí soutěžící co nejdříve po vypnutí spustit pohonnou jednotku tak, aby byla dokladována funkčnost systému zaznamenávající chod motoru. Toto spuštění nesmí být delší než 2 minuty a musí být uskutečněno v oblasti vypnutí.

V případě požadavku dalšího soutěžního vzletu musí před jeho uskutečněním motorový kluzák přistát bez spuštění své pohonné jednotky.

Soutěžní let bude považován za ukončený v místě, ve kterém byla pohonná jednotka spuštěna.

1.39.              Odletová procedura

Pro odlety bude použita procedura Odletové pásky dle odstavce 7.4.2.a. Annexu A.

Celková délka odletové pásky je 10 km (5 km na každou stranu) se středem v definovaném výchozím bodu tratě (VBT).

Odletová páska bude otevřena vždy 20 minut po startu posledního soutěžícího ve třídě v platném startovním pořadí.

Příklad odletové procedury je v Příloze 7.

1.39.1.          Výškové postupy pro odlety

Organizátor může stanovit maximální povolenou výšku odletu vyjádřenou v metrech QNH, nebo ve FL.

1.39.2.          Radiové postupy pro odlet

Otevření odletů bude hlášeno rádiem na soutěžní frekvenci 122,600 MHz.

Oznámení o otevření odletů bude hlášeno rádiem celkem 4× pro každou třídu, a to v čase vzletu posledního závodníka ve třídě v platném startovním pořadí, dále 5 minut a 1 minutu před otevřením odletu a v čase otevření odletu.

Radiové hlášení odletů soutěžících není požadováno.

1.39.3.          Použití Event Markeru není požadováno.

1.39.4.          Časový interval mezi odlety není stanoven.

1.40.              Cílová procedura

Pro přílety bude použita procedura Cílového kruhu dle odstavce 7.7.2.b. Annexu A.

Cílový kruh je definován poloměrem 2 km se středem ve vztažném bodu letiště Šumperk (KBT).

Minimální a maximální nadmořská výška pro dosažení cílového kruhu není stanovena.

Cílová procedura je zobrazena v Příloze 8.

1.40.1.          Příletové postupy

Při příletu na letiště Šumperk budou soutěžící na frekvenci AFIS (ŠUMPERK INFO) 122,600 MHz.

Soutěžící nahlásí rádiem desátý kilometr od vztažného bodu LKSU - hlášení tedy provede na 8 km před dosažením hranice cílového kruhu.

Po protnutí cílového kruhu se soutěžící rozhodne:

Při radiové korespondenci s Šumperkem INFO soutěžící vždy uvede svoje startovní číslo.

Transport kluzáku po přistání na letišti si soutěžící zajišťují individuálně podle pokynů organizátora.

1.41.              Předání letové dokumentace

Soutěžící po letu předá proti podpisu stanovenému oficiálnímu pozorovateli Záznam o letu (IGC soubor) ze svého primárního záznamového zařízení GNSS FR nebo přímo FR (viz. 1.21.). Má-li pochyb o záznamu primárního zařízení, může proti podpisu předat i Záznam ze záložního zařízení GNSS FR nebo přímo FR.

Předání Záznamu o letu nebo předání FR oficiálnímu pozorovateli po letu musí být provedeno do 30 minut po přistání na letišti Šumperk. Zpoždění může být penalizováno.

V případě přistání mimo LKSU předá soutěžící Záznam o letu v nejkratším možném termínu po svém návratu. Zpoždění může být penalizováno.

Po vyhodnocení Záznamu o letu si soutěžící vyzvedne své záznamové médium, případně FR proti podpisu zpět.

1.42.              Přistání do terénu

Transporty po přistání do terénu si soutěžící zajišťují individuálně.

Po přistání do terénu musí soutěžící neprodleně oznámit své přistání organizátorovi. Oznámení místa přistání musí obsahovat startovní číslo kluzáku, název místa, čas  a přesnou polohu místa přistání ve formě zeměpisných souřadnic.

Včasné oznámení místa a času přistání je důležité z hlediska SAR (pátrání a záchrany) a pro zpracování předběžných výsledků letového úkolu.

1.43.              Zpětné převleky

Organizátor zajistí na vyžádání zpětné převleky za cenu 90,-Kč za letovou minutu v případě použití „klasických" letounu (L-60S, Z-x26, ...), a 60,-Kč za letovou minutu v případě použití ULL vlečných letounů.

Soutěžící může pro převlek využít služeb letiště, na kterém přistál. Musí však nahlásit telefonicky přistání do terénu organizátorovi a po příletu a zařazení do letištního okruhu letiště Šumperk informovat rádiem, že se jedná o převlek.

Organizátor nezajišťuje vypořádání závazků soutěžících za služby poskytnuté na jiných letištích.

H. Bodování

1.44.              Bodovací systém

Pro bodování JPJ 2012 bude použit 1000-bodový systém dle odstavce 8.4. Annexu A.

1.45.              Penalizace

Penalizace budou udělovány na základě seznamu schválených penalizací dle odstavce 8.7. Annexu A.

Pro aplikaci penalizací při použití 1000-bodového bodovacího systému platí mimo jiné ustanovení odstavce 8.6 Annexu A. V případě, že důvod penalizace není uveden v Annexu A, stanoví bodovou hodnotu penalizace ředitel soutěže.

 

I.   Protesty

1.46.              Protestní lhůta

Protest lze podat pouze proti neoficiálním výsledkům.

Lhůta na podání protestu proti neoficiálním výsledkům je 12 hodin od jejich zveřejnění. Po této lhůtě se výsledky stávají oficiálními.

V případě posledního soutěžního dne se lhůta na podání protestu zkracuje na 2 hodiny.

1.47.              Poplatek za protest činí 500,- CZK

2.                    Ceny a služby

(neuvedené v části 1. Místních propozic)

2.1.                 Ubytování v kempu a ubytovně

Organizátor zajistí pro soutěžící kemp v areálu letiště Šumperk v ceně 90,‑ CZK/osobu/den.

V ceně za ubytování v kempu je zahrnuta elektrická přípojka.

Děti do 10 let budou v kempu ubytovány zdarma. Povinností soutěžícího je nahlásit organizátorovi všechny ubytované osoby starší 10-ti let.

Organizátor doporučuje soutěžícím využívat přednostně plynových tepelných spotřebičů před elektrickými kvůli zajištění bezporuchového chodu elektrické sítě v kempu.

Organizátor dále nabízí ubytování v letištní ubytovně typu „Okál" ve 2 až 8 lůžkových pokojích za cenu 155,-CZK/osobu/den. Kapacita ubytovny je 29 lůžek a bude využita podle termínu doručení přihlášky do soutěže potvrzené uhrazením vkladu.

2.2.                 Stravování

Pořadatel nezajišťuje stravování. V omezené míře je možné individuálně využit stravování v místním baru, případně v restauracích mimo letiště Šumperk (nejbližší Restaurace Jirsak asi 1,5km od letiště).

2.3.                 Hangárování

Aeroklub Šumperk zajišťuje hangárování pouze v omezeném rozsahu. Volná kapacita bude rezervována přednostně pro kluzáky typu VSO-10 bez vlastního krytého transportního vozu. Požadavek na hangárování je nutno uvést dopředu v přihlášce. Hangárování bude zajištěno až do vyčerpání kapacity 15ti kluzáků v pořadí termínu doručení přihlášky do soutěže potvrzené uhrazením vkladu.

Parkování kluzáků bude v krytých transportních vozech na vyhrazených místech letištní plochy.

3.                    Závěrečná ustanovení

3.1.                 Registrací přihlášky na JPJ 2012 soutěžící:

3.2.                 Na webové stránce JPJ 2012 budou průběžně publikovány informace týkající se soutěže. Doporučujeme soutěžícím pravidelně sledovat tuto stránku.

4.                    Přílohy

4.1.                   Příloha 1 - Hranice letiště, kemp, umístění transportních vozů a kotvení letadel

4.2.                   Příloha 2 - Hranice soutěžní oblasti

4.3.                   Příloha 3 - Grid, vzlety a přistání na dráze 180°

4.4.                   Příloha 4 - Startovní procedura pro vzlety na dráze 180°

4.5.                   Příloha 5 - Grid, vzlety a přistání na dráze 360°

4.6.                   Příloha 6 - Startovní procedura, vzlety a přistání na dráze 360°

4.7.                   Příloha 7 - Odletová procedura - Odletová páska

4.8.                   Příloha 8 - Cílová procedura - Cílový kruh